Nhượng quyền Cộng trà chanh

  1. Phí nhượng quyền: 0 đồng

  2. Chi phí thiết kế: Miễn phí

  3. Chi phí xây dựng: 100 triệu đồng

  4. Chi phí máy móc: 107 triệu đồng

  5. Chi phí nguyên liệu: 40 triệu đồng

0903 845 986