Nhượng quyền Go-Grill

– Giá nhượng quyền: 30.000 USD

– Tổng chi phí đầu tư ban đầu: từ từ 85.000 đến 155.000 USD (tùy theo mô hình và mức độ đầu tư).

– Độ nhận diện thương hiệu: hơn 100 cửa hàng tại châu Mỹ, châu Âu và châu Á.

– Lợi nhuận tạm tính (sau khi trừ chi phí): từ 190.000 đến 300.000 USD trên năm (tùy theo mô hình và mức độ đầu tư).

 

0903 845 986