Nhượng quyền Circle K

  • Vốn thanh khoản cần thiết: 100.000 đô la
  • Yêu cầu giá trị ròng: 300.000 đô la
  • Đầu tư : 171.000 – 1.900.000 đô la
  • Phí nhượng quyền thương mại: 25.000 đô la
0903 845 986