Nhượng quyền cafe Arobi

  • Giá nhượng quyền: 120 triệu đồng.
  • Thời gian nhượng quyền: 5 năm
  • Đào tạo: 2-4 tuần
  • Số lượng cửa hàng hiện tại: 23 cửa hàng
0903 845 986