Nhượng quyền bưu cục SuperSHIP

  • Giá nhượng quyền: 20 triệu đồng/3 năm
  • Chi phí đầu tư: 150-200 triệu đồng.
  • Lợi nhuận dự kiến: 260-940 triệu/năm
0903 845 986