Nhượng quyền gà rán Five Star

Nhượng quyền gà rán Five Star theo 3 mô hình:

  • Giá nhượng quyền mô hình gà rán Ki-ốt: 27 triệu đồng.
  • Giá nhượng quyền mô hình gà rán Outlet: 32 triệu đồng.
  • Giá nhượng quyền mô hình gà rán Shop House: 70 triệu đồng.
0903 845 986