Quảng bá thương hiệu

Giá dịch vụ quảng bá thương hiệu:

  1. Quảng bá thương hiệu: Đăng thông tin nhượng quyền lên NQTM.VN 1.000.000 VNĐ/ vị trí
  2. Lên banner 1.000.000/ 1 tháng
  3. Quảng cáo thanh chạy 500.000 VNĐ/ 1 tháng

Quảng bá thương hiệu nhượng quyền